zamosc.tv

LVI sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 21.06.2023

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Zamość.
8. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 2023.
9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Usług Wspólnych do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Zamość do projektu partnerskiego pod nazwą „Razem dla środowiska – poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Polski i Ukrainy”.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa Gminy Zamość z samorządem z terenu Ukrainy z Obwodu Tarnopolskiego – Miastem Łanowce.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa Gminy Zamość z samorządem z terenu Ukrainy z Obwodu Tarnopolskiego – Miastem Zbaraż.
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa Gminy Zamość z samorządem z terenu Ukrainy z Obwodu Lwowskiego – Miastem Iwano-Frankowe.
14. Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2022 rok:
a) Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem,
b) Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu,
d) Centrum Usług Wspólnych,
e) Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość,
f) Urzędu Gminy Zamość.
15. Raport o stanie Gminy Zamość za 2022 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Zamość za rok 2022,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zamość.
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Zamość,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
• przedłożonego przez Wójta Gminy Zamość sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
• wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość (dot. uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 01.06.2023 r.),
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia gminy – dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zamość z wykonania budżetu za 2022 rok,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
17. Informacja z pracy Wójta.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski radnych.
22. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
24. Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz