zamosc.tv

XXX sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 31.05.2021

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość
za 2020 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Wojciecha Suchowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zamość.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Koczułapa z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) Prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
d) Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
e) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Jacka Adamczuka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość.
11. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
a) Zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
b) Prezentacja kandydatów,
f) Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
c) Podjęcie uchwał stwierdzających wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zamość do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Zamość i zawarcie porozumienia między Miastem Zamość i Gminą Zamość.
15. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek pobieranych za korzystanie
z części słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy Zamość pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej.
17. Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zamość służebnościami przesyłu.
18. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wnioski radnych.
23. Odpowiedzi na wnioski radnych.
24. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
26. Informacja o pracy Wójta.
27. Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz