zamosc.tv

LXI sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 21.11.2023

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/518/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zamość.
9. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2024.
12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
14. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość.
16. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
17. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Zamość z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad, na jakich radnym Rady Gminy przysługują diety w zakresie określenia wyższego współczynnika procentowego obniżenia diety za nieobecność radnego na sesji i posiedzeniu komisji.
19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o uporządkowanie stanu prawnego w zakresie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, korzystających z opieki zdrowotnej tj. uchylenie zapisów §4 Regulaminu CUW, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXIII/195/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. i jest sprzeczny z uchwałą Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 8 marca 2010 r.
20. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (dotyczy wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Terminator” Wysokie złożonego w dniu 26 września 2023 r. do Rady Gminy Zamość).
21. Projekt uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
22. Informacja o pracy wójta.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski radnych.
26. Odpowiedzi na wnioski radnych.
27. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
28. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
29. Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz