zamosc.tv

XLII sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 30.03.2022

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
5) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Sołectwa Pniówek, złożonej do Rady Gminy Zamość w sprawie podjęcia decyzji mających na celu zakończenie remontu drogi gminnej – Pniówek Kol. Górna.
6) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Ryszarda Puchacza, złożonej do Rady Gminy Zamość, w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
7) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
9) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację wydarzenia sportowego pn. „79 Tour de Pologne UCI Word Tour 2022”, organizowanego przez Lang Team Sp.z.o.o.
10) Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (obręb Mokre).
12) Projekt uchwały uchylający uchwałę nr X/94/19 z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zamość na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028.
14) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
15) Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie za 2021 rok.
16) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
17) Sprawozdanie Wójta Gminy Zamość wynikające z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zamość na lata 2018 – 2021.
18) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy.
19) Projekt uchwały w sparwie przyjęcia Gminnego Programu Wsparania Rodziny na lata 2022 – 2024.
20) Informacja o pracy Wójta Gminy.
21) Interpelacje i zapytania radnych.
22) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23) Wnioski radnych.
24) Odpowiedzi na wnioski radnych.
25) Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
26) Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
27) Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym: