zamosc.tv

XXXVIII sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 05.12.2021

Porządek obrad :
    •    Otwarcie sesji.
    •    Stwierdzenie quorum.
    •    Przyjęcie porządku obrad.
    •    Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
    •    Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość – tereny przemysłowo-składowe oraz droga gminna w m. Sitaniec Wolica
    •    Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    •    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
    •    Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/216/20 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Zamość
    •    Projekt uchwały zmieniający uchwałę  Nr XXIV/217/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    •    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2022.
    •    Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok.
    •    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
    •    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość.
    •    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym gminy przysługują diety.
    •    Informacja Wójta Gminy o wyznaczeniu podmiotu do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
    •    Informacja Wójta Gminy o zgłoszonych żądaniach od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości z tytułu obniżenia jej wartości i wydanych decyzjach.
    •    Informacja o pracy Wójta
    •    Interpelacje i zapytania radnych.
    •    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    •    Wnioski radnych.
    •    Odpowiedzi na wnioski radnych.
    •    Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
    •    Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
    •    Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz